Disclaimer

Deze website wordt ter beschikking gesteld door Aviza Insurance bv met maatschappelijke zetel in België, gevestigd te 2600 Berchem, Koninklijkelaan 74 met ondernemingsnummer BE 0648.788.557, RPR Antwerpen en die bereikbaar is via telefoon op het nr. + 32 3 346 47 48 en via e-mail op het adres info@aviza.be

Toepassingsgebied

Deze disclaimer is van toepassing op alle websites en mobiele applicaties van Aviza Insurance bv, behoudens indien voor een bepaalde website of app specifieke voorwaarden van toepassing zijn, die in dat geval zullen primeren.

Het hoofdstuk “Sociale media” is enkel van toepassing op de websites die zijn opgenomen in sociale media sites.

Om het even welk gebruik van een website of app, met inbegrip van het louter doornemen van de webpagina’s, impliceert dat u deze disclaimer zonder voorbehoud aanvaardt. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, kan deze disclaimer worden gewijzigd door loutere publicatie op de website of door kennisgeving in een app.

Deze disclaimer is onderworpen aan het Belgische recht. Elke geschil voortvloeiend uit of in verband met deze disclaimer valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken te Antwerpen. Bijzondere voorwaarden met betrekking tot specifieke websites, apps of diensten kunnen afwijkende bepalingen bevatten, die in dat geval zullen primeren.

Intellectuele rechten

De websites en de apps als dusdanig, alsook de inhoud ervan, met name inzonderheid de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, gegevensordeningen en databanken die er eventueel zijn in opgenomen, zijn beschermd door het auteursrecht en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom sensu lato.

Aviza Insurance bv behoudt zich elk intellectueel eigendomsrecht en sui generis recht voor op de websites en de apps, op het geheel van de elementen die erin zijn opgenomen en op de eventuele databanken.

Elke reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de websites en de apps, of van elk element van intellectuele eigendom van Aviza Insurance bv is strikt verboden zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Aviza Insurance bv.

Elk verzoek om informatie en/of toestemming dat betrekking heeft op één of meer elementen van intellectuele eigendom van de websites of de apps moet worden gericht aan Aviza Insurance bv.

De websites en apps kunnen eveneens elementen bevatten die volledig of gedeeltelijk de intellectuele eigendom zijn van derden. Op deze elementen is, mutatis mutandis, dezelfde regeling van toepassing.

Algemene verkoopvoorwaarden

Elke aanvraag van informatie of documentatie via de websites of elk gebruik van een app heeft automatisch de volle en algehele instemming met deze disclaimer tot gevolg.

De diensten die worden geleverd door Aviza Insurance bv zijn daarnaast onderworpen aan de specifieke voorwaarden die eigen zijn aan die diensten en die bij tegenstrijdigheid voorrang zullen hebben op deze disclaimer.

De online levering van documenten en/of informatie impliceert geenszins de overdracht van intellectuele rechten hierop in uw voordeel. Deze documenten en informatie blijven de uitsluitende intellectuele eigendom van Aviza Insurance bv.

Elke overtreding van de rechten van Aviza Insurance bv, inzonderheid intellectuele eigendomsrechten, kan gerechtelijke of andere vervolging door de betreffende entiteiten of door de bevoegde autoriteiten tot gevolg hebben.

Sociale media

Een aantal van de websites zijn opgenomen als onderdeel van websites van derden (sociale media sites zoals Facebook en Twitter). Bij het gebruik van deze websites dienen eveneens de voorwaarden van de sociale media sites nageleefd te worden.

Sociale media sites zijn interactieve sites. Aviza Insurance bv heeft niet steeds controle over de inhoud die derden plaatsen op de betreffende sites. Aviza Insurance bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud die derden op de betreffende sites plaatsen.

Disclaimer

De websites en de apps werden met de grootste zorg aangemaakt en Aviza Insurance bv doet alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen opdat de informatie die zich erin bevindt actueel en juist zou zijn.

De websites en apps worden uitsluitend ter informatie te uwer beschikking gesteld en Aviza Insurance bv wijst er met aandrang op dat de informatie op de websites of in de apps voor evolutie vatbaar is en raadt u aan om de toepasselijkheid, de juistheid en de actualiteit van de informatie op haar websites en in haar apps steeds te controleren. Deze informatie vervangt op generlei wijze een juridisch advies of een gepersonaliseerde professionele assistentie.

Voor zover de wet het toelaat, zal Aviza Insurance bv in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard en omvang ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou worden door de raadpleging of, meer algemeen, door gelijk welk gebruik van de websites of de apps en inzonderheid van de informatie die zich erop of erin bevindt.

Algemeen kan Aviza Insurance bv aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de documenten die geleverd worden op de websites of via de apps. Ze kunnen immers controle, noch invloed uitoefenen op de manier waarop gebruik gemaakt zal worden van deze documenten en ze wijzen bijgevolg elke aansprakelijkheid af voor het verlies van inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, die veroorzaakt worden door of in verband staan met het gebruik van die documenten. Bijgevolg zal om die reden geen enkele klacht tegen Aviza Insurance bv in aanmerking genomen kunnen worden.

De websites en de apps bevatten hyperlinks naar andere sites alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u ter informatie ter beschikking gesteld en impliceren geen goedkeuring, ondersteuning of aansluiting van Aviza Insurance bv bij deze sites en bronnen. Aviza Insurance bv controleert deze sites en hun inhoud niet en biedt geen enkele waarborg voor de informatie die erin is opgenomen en/of de voorstelling ervan.

Aviza Insurance bv wijst elke aansprakelijkheid af voor elke schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging van informatie op de andere sites of algemeen in elke gelijk welke andere informatiebron waarnaar de websites of de apps verwijzen, ongeacht de aard, de omvang, de oorzaak en/of de gevolgen van die schade.