Privacybeleid

Wie zijn we?

Deze website wordt ter beschikking gesteld door Aviza Insurance bv met maatschappelijke zetel in België, gevestigd te 2600 Berchem, Koninklijkelaan 74 met ondernemingsnummer BE 0648.788.557, RPR Antwerpen en die bereikbaar is via telefoon op het nr. + 32 3 346 47 48  en via e-mail op het adres info@aviza.be.

Verwerkingsdoeleinden

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Aviza Insurance bv, in overeenstemming met de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, naar aanleiding van het gebruik van een app of naar aanleiding van een verzoek om informatie of een bestelling van documenten.  Aviza Insurance bv verwerkt de persoonsgegevens die u op haar websites en apps meedeelt voor de volgende doeleinden:

  • Een gunstig gevolg kunnen geven aan de verzoeken die u bij uw bezoeken aan de websites of door het gebruik van de app doet
  • Zowel het beheer van de websites en van de commerciële en administratieve contacten van Aviza Insurance bv als haar klantenadministratie optimaliseren
  • De kwaliteit van de diensten die de internetgebruikers worden aangeboden en van de websites en apps optimaliseren
  • Marktstudies en bezoekersstatistieken opstellen
  • U regelmatig op de hoogte houden van de activiteiten, nieuwe diensten en producten van Aviza Insurance bv

Wat betreft de vier eerste doeleinden berust Aviza Insurance bv zich op haar gerechtvaardigd belang om haar websites en apps optimaal te beheren, inzicht te krijgen in de manier waarop haar websites en apps worden gebruikt en op een gepaste en correcte manier te antwoorden op verzoeken van bezoekers van de websites en apps. In de mate dat deze verwerkingen gebeuren aan de hand van cookies, is onze cookie policy van toepassing.

Wat betreft het laatste doeleinde verwerkt Aviza Insurance bv uw gegevens alleen met uw toestemming. U heeft het recht uw toestemming op elk ogenblik in te trekken zonder dat hierdoor de rechtmatigheid wordt aangetast van de verwerking uitgevoerd vóór de intrekking van uw toestemming.

Uw rechten

U kunt kennisnemen van de gegevens die Aviza Insurance bv verwerkt en ze desgevallend laten verbeteren door middel van een gedateerd en ondertekend verzoek, dat samen met een kopie van de recto van de identiteitskaart via e-mail wordt verstuurd naar het adres info@aviza.be of via de post naar Aviza Insurance bv, Koninklijkelaan 74, 2600 Berchem. U kunt zich bovendien volgens dezelfde modaliteiten, en binnen de grenzen die worden vastgesteld door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, verzetten tegen de gegevensverwerking of vragen dat die verwerking wordt beperkt. U kunt ook vragen dat uw gegevens worden gewist of overgedragen worden. Meer informatie kan op hetzelfde adres worden verkregen.

U kunt desgevallend een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Bewaartermijn

Aviza Insurance bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden en zolang de wet dat vereist.

Vertrouwelijkheid

Om niet-geautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens die u ons meedeelt zoveel als mogelijk te vermijden, neemt Aviza Insurance bv strikte veiligheidsprocedures in acht.

Voor de toegang van bepaalde diensten kan het vereist zijn dat u zich voorafgaandelijk registreert. U verbindt er zich toe om exacte en volledige gegevens door te geven aan Aviza Insurance bv, evenals elke wijziging daarvan mee te delen. De toegangsgegevens die u van Aviza Insurance bv verkrijgt, zijn strikt persoonlijk en dienen door u geheim te worden gehouden. Indien u vermoedt dat uw toegangsgegevens misbruikt worden, dient u Aviza Insurance bv onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Aviza Insurance bv kan de nodige maatregelen treffen om een goed beheer van haar websites en haar computersysteem te verzekeren. Hiertoe kan Aviza Insurance bv te allen tijde toegang hebben tot alle informatie, mededelingen of andere elementen die op die websites of in dat systeem zijn opgeslagen. Aviza Insurance bv kan ook steeds in dat kader uw toegang tijdelijk of permanent blokkeren, onder andere in geval van (vermoeden van) fraude, misbruik of schending van de vertrouwelijkheid van uw toegangsgegevens.

Delen van gegevens

Aviza Insurance bv kan uw persoonsgegevens openbaar maken aan een derde op verzoek van elke wettelijk geautoriseerde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van mening is dat een dergelijke openbaarmaking vereist is om de wetten en reglementen na te leven, om de rechten of de goederen van Aviza Insurance bv of de gebruikers van de websites en apps, te beschermen en/of te verdedigen, of, in bijzondere omstandigheden, om de veiligheid van Aviza Insurance bv, haar klanten, en/of de gebruikers van de websites en apps te beschermen.